:: Regulamin Cmentarza Parafialnego


Dodano: 2020-06-14 19:13:39

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI PANNY W BUSKU-ZDROJU

 

Kościół zawsze uważał cmentarze za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według odpowiednich ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych. Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.

 

Niniejszy regulamin jest częścią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r.

 

1. Cmentarz parafialny Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju  jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju, w imieniu której działa Proboszcz. Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych Proboszcz wykonuje przez Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy.

 

2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza i organizacją pogrzebów dopełnia się w kancelarii parafialnej. Sprawy związane z miejscami pod groby załatwia Administrator (tel. 604 295 825).

 

3. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz do dbałości o porządek i czystość odwiedzanych grobów i ich otoczenia.

 

4. Na terenie cmentarza zabrania się:

 • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,
 • palenia papierosów,
 • jazdy wszelkimi pojazdami,
 • wprowadzania zwierząt,
 • niszczenia infrastruktury cmentarza,
 • wyrzucania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
 • zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
 • samowolnego ustawiania ławek, sadzenia drzew i wykonywania kostek,
 • samowolnego wykonywania prac budowlanych.

 

 

5. Dysponenci grobu zobowiązani są do dbania o należyty wygląd grobów i ich otoczenia. Zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków /cmentarz posiada jedynie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków/.

 

6. Za udostępnienie miejsca pod grób pobierane są opłaty, opłaty pobiera się również za udostępnianie cmentarza /od wykonujących tam prace przedsiębiorców/. Pieniądze z opłat przeznacza się na infrastrukturę cmentarza. Opłaty przyjmuje Administrator cmentarza i potwierdza je odpowiednim dokumentem, który należy przechowywać.

 

7. Wymiary grobów zostały określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze.

 

8. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy kamieniarskie, nie odpowiada też za akty wandalizmu i ich następstwa.

 

9. Należy uzyskać zgodę Administratora w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:

 • przeprowadzenia pogrzebu,
 • wykonywania prac kamieniarskich, prowadzenia działalności handlowej,
 • wjazdu pojazdami mechanicznymi,
 • sadzenia i usuwania drzew i krzewów,
 • umieszczania reklam,
 • utwardzania gruntu wokół grobu,
 • ustawiania przy grobie ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.

 

10. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje wyłącznie po przedstawieniu przez uprawnioną osobę przepisanych prawem dokumentów /karta zgonu/.

 

11. Wykonawcy usług za cmentarzu zobowiązani są do:

 • zachowania powagi miejsca,
 • przestrzegania prawa i regulaminu,
 • posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej i polisy OC.

 

12. Zabrania się wykonywania prac budowlanych bezpośrednio na alejkach, oraz wszelkich samowolnie podejmowanych, wszelkiego rodzaju działań gospodarczych w obrębie całego cmentarza.

 

13. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają:

 • Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28 czerwca 2017 r.,
 • ustawa O cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.

 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

 

Proboszcz Parafii

 

Zapraszamy do wirtualnego odwiedzenia cmentarza parafialnego w Busku-Zdroju, gdzie możemy odnaleźć groby naszych bliskich, czy wyszukać mogiły tych, których miejsca pochówku dotychczas nie znaliśmy.

http://mogily.pl/buskozdroj


Na górę
„Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.”
Jan Paweł II
PIELGRZYMKI Regulamin Cmentarza Parafialnego WIRTUALNY CMENTARZ CHRZEST ŚWIĘTY Parafialna Poradnia Rodzinna MAŁŻEŃSTWO Pierwsza Komunia Święta 2021
Liczba odsłon:

1228593


Korzystanie ze strony internetowej Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-zdroju, oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji na temat cookies oraz ich ustawień można znaleźć tutaj Polityka plikow cookie.

Rezygnuję
Kliknij, aby rozpocząć
Transmisja na żywo!